การเมืองสำหรับ ศิิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์
กลับหน้าหลัก
E์nglish
Thai

ตามที่หลายฝ่ายอยากเห็นฝีมือและผลงานการเข้าทำงานทางการเมืองของ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ก็คงสุดใจแท้ๆของประชาชน เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของกฏหมายรัฐธรรมนูญ

จริงๆทั่วประเทศ ถ้าชอบผลงานของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ก็พร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองแล้วในตอนนี้ โดยได้เตรียมแผนจัดตั้ง

กองทุนเทมาเสก 2 เมืองไทย เพื่อให้คนไทยได้ซื้อขายรูปแบบต่างๆทั่วโลก

นี้เป็นเป้าหมายแรก ของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ในฝีมือและชื่อเสียงที่มีความเลื่อมใสนับถือในระดับโลกที่มีในตอนนี้

ซึ่งเป็น ศิลปินเอกของโลก ชาวไทยมานาน แต่ก็สร้างผลงานอยู่คู่แผ่นดิน

มานานหลายโครงการแล้ว ซึ่งก็เป็นมรดกล้ำค่าอยู่คู่แผ่นดินไทยไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้นสำหรับแผนการสร้างเครือขาย สองแลนด์ และโครงการต่างๆ และ

ต่างประเทศก็ได้เริ่มทาบทามพูดคุยไปบ้างแล้วและก็วางเป้าหมายเรื่องการค้า

และการท่องเที่ยวเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของโครงการ สองแลนด์

และโครงการต่างๆที่ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ มีอยู่ในตอนนีู้่

ให้มาจาก ทั่วโลก อย่างเต็มที่ในตอนนี้ สำหรับประชาชนชาวไทย....

พูดคุยเรื่องการเมืองกับ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

อีเมล์ song@songlandworld.com

www.Songlandworld.com